فرش ابريشمي پتينه كرامتيان

خوردگي در اجسام در اثر اكسيد شدن يا از بين رفتن بافت، سطح و يا تغيير رنگ همراه است كه به آن پتينه گويند كه نماد تاريخي و با ارزش بودن شي مي باشد. آپتينه كاري هنر كهنه كردن اجسام با بهره گيري از رنگ و بافت و ايجاد نمايي فرسوده و كهنه شده است. در اين هنر، با كمك رنگ هاي پوشاننده، روشن كننده، تيره و مات كننده، با اشيا حالتي خرده شده،فرسوده و كهنه داده مي شود.  در زمينه فرش هاي دستباف مي توان گفت: پشم هاي فرش با گذشت زمان و در اثر اصطحكاك با عوامل خارجي و يا به اصطلاح پا خورده، فلس هاي خود را از دست داده، كهنه نما و مات مي شوند. براي كهنه نما نمودن فرش و براي اينكه قالي ها رنگ آميزي خام و زننده خود را از دست بدهند، از دير زمان در ايران مرسوم بوده است كه فرش ها در كوچه بازار در زير پای عابرين قرار داده و يا در آفتاب پهن كرده و با آب و چوبک و خاكستر كه خاصيت قليايي دارند آن ها را شستشو مي دادند. آ

فرش ابریشمی کرامتیان

اولین و تنها تولیدکننده فرش پتینه ایرانی با بیش از 50 طرح اصیل و دلنشین است. امروزه ما مفتخريم كه با روش هاي نوين و جديد هنر پتينه را در صنعت فرش ماشيني ابريشمي ادغام کنیم. آفرش هاي پتينه كرامتيان داري دو سال ضمانت شستشو مي باشند. آ

724,500 قیمت: تومان 653,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5999

724,500 قیمت: تومان 653,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5998

724,500 قیمت: تومان 653,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5967

621,000 قیمت: تومان 559,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5938

621,000 قیمت: تومان 559,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5937

621,000 قیمت: تومان 559,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5943

621,000 قیمت: تومان 559,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5946

621,000 قیمت: تومان 559,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5927

621,000 قیمت: تومان 559,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5963

621,000 قیمت: تومان 559,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5920

621,000 قیمت: تومان 559,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5952

621,000 قیمت: تومان 559,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5942

621,000 قیمت: تومان 559,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5922

621,000 قیمت: تومان 559,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5945

621,000 قیمت: تومان 559,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5921

724,500 قیمت: تومان 653,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5965

621,000 قیمت: تومان 559,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5930

724,500 قیمت: تومان 653,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5968

621,000 قیمت: تومان 559,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5972

724,500 قیمت: تومان 653,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5974

724,500 قیمت: تومان 653,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5979

724,500 قیمت: تومان 653,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5977

724,500 قیمت: تومان 653,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5989

724,500 قیمت: تومان 653,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5966

621,000 قیمت: تومان 559,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5955

621,000 قیمت: تومان 559,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5940

724,500 قیمت: تومان 653,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5969

621,000 قیمت: تومان 559,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5975

621,000 قیمت: تومان 559,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5913

621,000 قیمت: تومان 559,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5957

621,000 قیمت: تومان 559,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5948

621,000 قیمت: تومان 559,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5926

621,000 قیمت: تومان 559,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5925

621,000 قیمت: تومان 559,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5915

621,000 قیمت: تومان 559,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5949

621,000 قیمت: تومان 559,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5944

621,000 قیمت: تومان 559,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5932

621,000 قیمت: تومان 559,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5917

621,000 قیمت: تومان 559,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5919

621,000 قیمت: تومان 559,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5916

621,000 قیمت: تومان 559,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5960

621,000 قیمت: تومان 559,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5924

621,000 قیمت: تومان 559,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5933

621,000 قیمت: تومان 559,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5918

621,000 قیمت: تومان 559,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5914

621,000 قیمت: تومان 559,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5923

621,000 قیمت: تومان 559,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5935

621,000 قیمت: تومان 559,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5962

621,000 قیمت: تومان 559,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5947

621,000 قیمت: تومان 559,000

طرح: پتینه و کلاژ _ کد:5951