باغ بهشت

باور به پردیس یکی از اصلی ترین اندیشه های ایرانی است . آن زیبایی انتظام یافته مشحون از گل و برگ های رنگارنگ ، شامل طرح های انتزاعی و واقعی اعتدال یافته میان اندیشه به ایده آل ها و واقعیت روز جامعه ، طرحی را در ذهن هنرمند ایرانی ایجاد کرد که شامل قسمت ها و قالب های متفاوت بود که رویاهایش را به تصویر در میاورد.


برچسب ها:

عکس دکورها